Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie

log

Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Lanua Investments Poland Sp. z o.o. realizuje projekt „Włącz się do życia, czyli integrowanie poprzez działanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 11 Oś priorytetowa Włączenie społeczne; Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Miejsce realizacji projektu: obszar województwa lubelskiego
Okres realizacji Projektu: 01.02.2023-31.12.2023
Kwota dofinansowania ze środków UE: 546 234,03 PLN

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubelskiego (51% kobiet), bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym, poprzez włączenie społeczne i poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy w okresie 01.02.2023 – 31.12.2023 r.


PLANOWANE EFEKTY: Ograniczenie zagrożenia ubóstwem i wyklucz. społ. poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników Projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej (w tym nabycie kwalifikacji i uzyskanie zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lubelskiego RP).


Grupę docelową stanowi 40 osób (w tym 51% kobiet), spełniających łącznie następujące kryteria kwalifikujące:
a) wiek 18 lat i więcej,
b) zamieszkanie zgodnie z KC na terenie woj. lubelskiego,
c) status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług społecznych lub status osoby biernej zawodowo;
d) status osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) lub osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na status osoby z niepełnosprawnością
e) status osoby z niepełnosprawnością.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia, jednakże dokładny ich zakres zostanie indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki:

1) opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
2) indywidualne poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
3) trening kompetencji i umiejętności społecznych
4) pośrednictwo pracy
5) szkolenia zawodowe
6) staż zawodowy (w tym możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy)


Dane kontaktowe:
email: biuro@kontraktor.biz.pl
tel. +48 606 383 089
Biuro projektu: ul. Długa 5 pok. 153, 20-346 Lublin

Dokumenty:

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl