Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019 r.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie poziomu zatrudnienia 40 niezatrudnionych osób, zamieszkałych w woj. małopolskim w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019 r.

ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP i zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Dla każdego UP zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, na podstawie którego zostaną dobrane pozostałe formy wsparcia, niezbędne do poprawy sytuacji Uczestnika/czki projektu na rynku pracy (wsparcie doradcy zawodowego, pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane, certyfikowane szkolenia zawodowe, zatrudnienie wspomagane).

EFEKT PROJEKTU: umożliwienie UP zdobycia zatrudnienia w zawodach deficytowych, w których istnieje największe zapotrzebowanie na pracowników.

 W ramach projektu realizowane będzie wsparcie oraz działania z zakresu:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD)
  • Pośrednictwa pracy
  • Certyfikowane szkolenia zawodowe
  • Zatrudnienie subsydiowane
  • Zatrudnienie wspomagane
  • Wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad osobą zależną.

 Wartość projektu wynosi 598 601,70 zł, a kwota dofinansowania to 568 671,61 zł.

Projekt jest realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.08.02.00-12-0002/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Szczegółowe informacje i rekrutacja do projektu:

Biuro projektu, Kontraktor Sp. z o.o.
os. Bohaterów Września 1B/1U, 31-620 Kraków

Kierownik projektu - p. Paulina Bętkowska
email: p.betkowska@kontraktor.biz.pl
tel. +48 795 415 209

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Dąbrowskiego 75 lok. 69 / 60-523 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl